KTA MoBi

Een actuele visie op onderwijs vraagt een andere onderwijskundige benadering. Het KTA MoBi is een school die veel te kampen heeft met motivatieproblemen en schoolmoeheid. Het niet zo evidente plan om kunst en cultuur in verschillende werkvormen aan te bieden heeft misschien niet voor een ommezwaai in gedrag en motivatie gezorgd, maar wel voor een aanzienlijke verbetering ervan.

“Cultuur kan het verschil maken. Voor álle leerlingen” aldus minister Vandenbroucke. Onderzoek van Unesco wees het in 2006 uit: cultuureducatie verbetert leerresultaten van leerlingen aanzienlijk. Alleen al daarom zou ze een essentiële rol in het onderwijs moeten spelen, temeer omdat cultureel kapitaal, meer nog dan inkomen, de voornaamste indicator voor succes in het onderwijs en/of professioneel leven is.

Daarnaast wordt er nog te weinig multicultureel gedacht. Het pedagogisch project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap roept op tot actief pluralisme. Hoe kunnen we beter omgaan met diversiteit dan aan de hand van projecten in de vrije ruimte. Als veelkleurige school met 50 % GOK-leerlingen en 25 verschillende nationaliteiten hebben we sinds het schooljaar 2006-2007 ondervonden dat de realisatie van het DIVERSO-project (Diversiteit, Inspraak, Verdraagzaamheid, Eigenheid (cultuur, taal, religie, geslacht, geaardheid, sociale klasse, beroepsgroep, ….), Respect, Solidariteit, Openheid) een grote golf van enthousiasme heeft gecreëerd onder de leerlingen.

In het wetenschappelijk onderzoek van de studiedienst van de Vlaamse regering over de ongelijke deelname aan het maatschappelijke leven in verschillende domeinen wordt een belangrijk hoofdstuk aan cultuurparticipatie gewijd. Men heeft vastgesteld dat er grote verschillen zijn voor de kansengroepen. Zo is slechts een derde van de laaggeschoolden cultuurparticipant en dit in tegenstelling tot de 75 % van de hooggeschoolden. De kansverhouding participatie/non-participatie is bij hogeropgeleiden bijna 6 keer zo groot als dezelfde kansverhouding bij de laaggeschoolden.

Het is onze overtuiging dat de combinatie van die twee factoren (GelijkeOnderwijsKansen-werking en aanbod kunst en cultuur) een nieuw elan aan de school kan geven én dat we op deze weg moeten verder gaan. Er is immers een nieuwe manier van werken gegroeid die met enkele termen uit de visietekst van het Steunpunt GOK kan worden gekarakteriseerd:

Leerervaringen en leeractiviteiten krijgen een grotere aandacht
Mogelijkheden worden gecreëerd tot actief leren, zelfexploratie en reflectie, tot eigen initiatief van leerlingen
Diversiteit wordt aangewend als katalysator tot leerervaringen
Leerkrachten en leerlingen worden gestimuleerd tot geconstrueerde interactie
Schoolteamleden werken met elkaar, overleggen, bundelen hun expertise om een pedagogisch beleid uit te bouwen

Actueel onderwijs betekent leerlinggericht onderwijs waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal staat. De vrije ruimte wordt ook aangewend om in te spelen op de individuele mogelijkheden en interesses van de leerlingen. ‘Accent op talent’.

Op onze school gaat het wel om cultuur met een kleine “c”, met andere woorden cultuur in zijn ruimste betekenis (sport, wiskunde, talen, kunstlassen, fotografie, audiovisuele vorming, licht- en geluidtechniek, webdesign, Nederlands voor anderstaligen, ….). De invulling van de seminaries in de vrije ruimte hebben we als vernieuwend opgevat: TSO/BSO doorbrekend en jaardoorbrekend. Het betreft contacturen die didactisch aanleunen bij lesuren, maar die inhoudelijk niet gebonden zijn aan een bepaald vak. De leerkrachten die de seminaries invullen zijn gescreend op basis van hun kennis, ervaring, interessen en aldus grote betrokkenheid bij “hun seminarie”

Wij opteren om de vrije ruimte te laten aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Wij willen in deze seminaries vakoverschrijdend leren stimuleren via thematisch en projectmatig werken, en eveneens door samen te werken met externe partners. (Auschwitzstichting, Cookies, WOCK, Rock Bujumbura, SVS, Hogeschool Gent, …). De vrije ruimte wordt met andere woorden aangewend om de uitbouw van een “brede school” gestalte te geven door onder andere samenwerkingsverbanden aan te gaan met lokale instellingen en verenigingen (cultuur, sport, welzijn, …). Daarnaast komen ook maatschappelijke vraagstukken aan bod zoals duurzame ontwikkeling, omgaan met diversiteit, participatie.

Onze visie is dat via taalvaardigheid, acties ter preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen, een verbeterde samenwerking en overlegcultuur onder de diverse geledingen van de schoolstructuur en een gedurfde cultuuraanpak creëren we meer kansen voor onze leerlingen. Misschien vliegen ze later dan zelfbewust uit, zoals de vogel van de Lindenlei onlangs zijn nest verliet op weg naar de nieuwe vestiging van onze school.